Algemene Voorwaarden & Klachtenprocedure ODIBS

VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OD INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL (ODIBS) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS

Artikel 1 Definities

a) ODIBS : OD INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

b) “Opleiding”: een door ODIBS georganiseerde cursus, training, leergang en/of andere onderwijsvorm.

c) “Open inschrijving”: Opleidingen waarbij deelnemers vanuit verschillende organisaties kunnen deelnemen.

d) “Incompany opleiding”: een door ODIBS in opdracht van een derde georganiseerde opleiding.

e) “Deelnemer”: iedere persoon die deelneemt aan een (incompany) opleiding.

f) “Opdrachtgever”: Contractant voor incompany opdrachten.

g) “Aanmelding”: inschrijving van Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tussen ODIBS en Deelnemer.

h) “Aankondiging”: door ODIBS ten behoeve van Aanmelding opgestelde voorlopige informatie ten aanzien van de organisatie en de inhoud van een Opleiding.

i) “Cursusmateriaal”: al het materiaal dat ODIBS in het kader van een Opleiding aan Deelnemer ter beschikking stelt.

j) “Schriftelijk”: (tevens) per fax, email, internet of ander elektronisch medium.

Artikel 2 Toepasselijkheid

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ODIBS enerzijds en Deelnemer anderzijds en maken daarvan deel uit.

b) Door Aanmelding aanvaardt Deelnemer deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van ODIBS.

c) Uitsluiting van (delen van) deze algemene voorwaarden, alsmede wijziging en/of aanvulling daarvan kan uitsluitend na schriftelijke instemming van ODIBS geschieden.

Artikel 3 Aanmelding/Opdrachtverstrekking

3.1. Aanmelding:

a) Aanmelding voor een Opleiding geschiedt door middel van het inschrijfformulier voor de desbetreffende Opleiding. Het inschrijfformulier dient ingevuld en ondertekend per post, fax, email of ander elektronisch medium aan ODIBS te worden verzonden.

b) Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht Deelnemer en/of een derde die jegens Deelnemer is gehouden tot betaling, zich tot betaling van het cursusgeld.

c) Inschrijving geldt voor de totale aaneengesloten studieperiode. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen geld gerestitueerd.

3.2. Opdrachtverstrekking incompany:

a) Opdrachtverstrekking bij incompany opdrachten geschiedt door middel van een voorstel vanuit ODIBS en een akkoordverklaring vanuit de Opdrachtgever. De akkoordverklaring kan zowel mondeling als schriftelijk per post, fax, email of ander elektronisch medium worden verstrekt.

Artikel 4 Deelnemers bij open inschrijving en incompany opdrachten

a) ODIBS kan aan Deelnemers toelatingseisen stellen voor Opleidingen, bijvoorbeeld met betrekking tot vooropleiding en werkervaring. Ook kan ODIBS een termijn voor inschrijving stellen en/of grenzen stellen aan het aantal Deelnemers aan een Opleiding.

Artikel 5 Nakoming

a) ODIBS is gerechtigd bij het organiseren van een Opleiding af te wijken van de Aankondiging, indien redelijkerwijs van haar niet gevergd kan worden dat zij de Opleiding onverkort uitvoert zoals aangekondigd.

b) In geval van wijziging(en) zal ODIBS zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van de Opleiding.

c) Naar aanleiding van verandering(en) van een Opleiding kan wijziging van onder andere prijs en aan te leveren cursusmateriaal optreden. Deelnemer zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 6 Betaling

a) Betaling van het cursusgeld geschiedt in één termijn. Zodra het verschuldigde cursusgeld wordt gefactureerd, zal Deelnemer, dan wel een tot betaling gehouden derde, het gefactureerde bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur voldoen.

b) ODIBS behoudt zich ten allen tijde het recht voor om zekerheid voor betaling te verlangen.

c) In het geval ODIBS kosten moet maken voor het innen van een factuur, komen deze kosten geheel voor rekening van Deelnemer of de in artikel 6a bedoelde derde.

Artikel 7 Annulering

a) In het geval de omstandigheden hiertoe nopen of het aantal aanmeldingen voor een opleiding onvoldoende is, kan ODIBS de Opleiding annuleren. Zij informeert Deelnemers hieromtrent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie weken voor aanvang van de Opleiding. In geval van annulering worden reeds betaalde cursusgelden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.

b) In geval Deelnemer van een Opleiding zijn deelname wenst te annuleren, dan kan dat maximaal 14 werkdagen na inschrijving. Deelnemer dient ODIBS met een aangetekend schrijven hiervan op de hoogte te stellen.

c) Voor zover ODIBS verplichtingen heeft aangegaan ten aanzien van accommodatiekosten, worden deze kosten wel doorberekend aan de deelnemer.

d) Indien Deelnemer het door hem/haar aan ODIBS verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan, zal ODIBS het hem/haar toekomende bedrag, met inachtneming van artikelen 7b en 7c, aan Deelnemer terugbetalen op een door Deelnemer aangewezen bankrekening.

e) Bij verhindering van Deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, mits dit vooraf schriftelijk aan ODIBS is meegedeeld. In geval er toelatingseisen worden gesteld voor deelname aan een Opleiding dient de vervanger expliciet door ODIBS te worden toegelaten.

f) Bij verhindering kan Deelnemer ook ervoor kiezen zijn inschrijving eenmaal uit te stellen tot de eerstvolgende editie van de Opleiding. ODIBS kan onder verwijzing naar artikelen 5 en 7a niet garanderen dat de Opleiding ook daadwerkelijk doorgang zal vinden of ongewijzigd wordt aangeboden. In dit geval dient de betaling wel te worden voldaan als zou Deelnemer de editie volgen waarvoor deze zich in eerste instantie heeft aangemeld.

Artikel 8 Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

a) Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door ODIBS verzorgde opleiding en/of Cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van ODIBS en/of de docent(en) van de betreffende Opleiding.

b) Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Deelnemer niet toegestaan om het Cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het Cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

c) ODIBS is niet aansprakelijk voor schending van auteursrechten van docenten, trainers, moderatoren, deelnemers, opdrachtgevers of andere betrokkenen aan de opleiding.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid

a) Tenzij Deelnemer daartegen bezwaar heeft gemaakt, verstrekt ODIBS  desgevraagd inzage in de deelnemersadministratie aan derden die belast zijn met de controle van de kwaliteit van de opleidingen. Na controle worden deze gegevens door het betreffende onderzoeksbureau vernietigd.

b) Alle informatie van Deelnemer wordt door ODIBS en haar docenten en moderatoren vertrouwelijk behandeld en zijn niet toegankelijk voor of worden verstrekt aan derden, anders dan in punt a benoemd.

c) De door ODIBS ingezette docenten en moderatoren onderkennen de vertrouwelijkheid van de door de Deelnemer verstrekte informatie en/of gegevens en zullen hiermee zorgvuldig omgaan.

d) Tenzij Deelnemer schriftelijk uitdrukkelijk afziet van toestemming zal ODIBS zijn of haar gegevens bewaren/gebruiken voor toekomstige informatieverstrekking.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

a) De docenten van ODIBS stellen het Cursusmateriaal en hun adviezen zorgvuldig samen. ODIBS staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid van dit Cursusmateriaal en de adviezen. Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op Cursusmateriaal, en/of informatie, en/of adviezen of op andere wijze in het kader van een Opleiding verstrekt, is uitgesloten.

b) Aansprakelijkheid van ODIBS voor eventuele schade die Deelnemer lijdt als gevolg van annulering van (delen van) een Opleiding is eveneens uitgesloten.

c) Indien Deelnemer schade lijdt waarvoor ODIBS aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid van ODIBS te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag dat gelijk is aan de vergoeding die Deelnemer op basis van de overeenkomst met ODIBS is verschuldigd.

Artikel 11 Beëindiging

a) ODIBS kan de overeenkomst met Deelnemer en/of Opdrachtgever beëindigen in geval Deelnemer en/of Opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt en deze verplichting, na hiertoe door ODIBS te zijn aangemaand, niet alsnog nakomt.

b) Indien Deelnemer op enigerlei wijze het gebruikelijke verloop van een Opleiding verstoort, kan ODIBS hem/haar van verdere deelname uitsluiten. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van Deelnemer blijft in dat geval in stand.

Artikel 12

a) Indien ODIBS geen beroep kan doen op (een gedeelte van) een bepaling van deze algemene voorwaarden, blijven zij voor het overige van toepassing.

Artikel 13 Toepasselijk recht, geschillen

a) Op alle overeenkomsten met ODIBS is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b) Alle geschillen die verband houden met de tussen Deelnemer en ODIBS gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Delft.

c) Er is een klachtenprocedure voor handen en bij ODIBS opvraagbaar, waarbij desgewenst uw klacht door de Adviescommissie Klachten in behandeling wordt genomen. De klachtenprocedure treft u als toevoeging aan op de hierna volgende pagina.

Klachtenprocedure ODIBS

Klacht

 Klachten over de aan u geleverde zaken/diensten en/of klachten over de door OD  INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL (ODIBS) ingezette docenten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan de directie van ODIBS te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Uw klacht dient in ieder geval te bevatten:

  1. Uw naam en adres
  2. Dagtekening
  3. Een duidelijke omschrijving van de klacht
  4. Datum, tijd en plaats van de levering
  5. De reden waarom u bezwaar maakt
  6. Ondertekening

Klachten worden binnen maximaal 1 maand na dagtekening van ontvangst van de klacht in behandeling genomen en afgehandeld. Het spreekt voor zich dat uw klacht te allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld.

Beroep

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke  beroepscommissie  High Up People Management. Een beroep tegen de afhandeling van uw klacht dient uiterlijk binnen 1 maand na dagtekening van het antwoord van de directie van ODIBS schriftelijk gemotiveerd aan de beroepscommissie tnv van de voorzitter dhr. R.T.G. Hövelings, te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met de afhandeling van de klacht en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

De beroepscommissie  neemt binnen 4 weken na dagtekening van ontvangst van het beroep de klacht in behandeling en doet uitspraak. Deze uitspraak is bindend.

Indien de behandeling van een klacht langer tijd nodig heeft dan de vastgestelde termijn, dan wordt de indiener van de klacht binnen de gestelde termijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de reden en de mogelijke duur van het uitstel. Klachtendossiers worden geregistreerd en gedurende 5 jaar bewaard.

U kunt uw klacht sturen naar:

ODIBS te Delft

T.a.v. De Directie, Dhr. RB Oedit Doebé

U kunt uw beroep sturen naar:

Beroepscommissie High Up PeopleManagement

T.a.v. de voorzitter Dhr. R.T.G. Hövelings, MBA, MFC

Vincentiusstr. 58

4701 LR Roosendaal