Disclaimer

Disclaimer

ODIBS besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de informatie op de website ODIBS.COM. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. ODIBS, garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de via elektronische weg aangeboden diensten. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

 

Privacy Policy

Privacy Policy

ODIBS, respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig met persoonlijke gegevens van (potentiële) studenten, medewerkers, relaties en bezoekers om. Wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

ODIBS verzamelt gegevens via telefoon, (online) aanvraagformulieren, (online) aanmeldformulieren en op andere manieren. De verzamelde gegevens gebruiken we om onze (potentiële) studenten, relaties en bezoekers te benaderen over opleidingsmogelijkheden op ODIBS. Heeft u zich aangemeld voor een activiteit, of vergelijkbare bijeenkomst, dan gebruiken we die gegevens uitsluitend voor het betreffende doel, waaronder begrepen onze bedrijfsvoering, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren en evalueren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, en wettelijke bewaarplicht.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

ODIBS gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding;
  • het verzorgen van de door u gekozen opleiding;
  • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
  • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en
  • om te voldoen aan op ODIBS rustende wet- en regelgeving.

ODIBS verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als ODIBS bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt ODIBS van deze externe dienstverleners dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.